Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVKK uyarınca Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğünde’nde Banu ÇOLAK (Hostprise Bilişim ve Yazılım Hizmetleri ) ismi ile kayıtlı, “Balgat Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:36/6 ÇANKAYA – ANKARA” adresinde şirketimiz Banu ÇOLAK ( Hostprise Bilişim ve Yazılım Hizmetleri ) Veri Sorumlusudur. Banu ÇOLAK( Hostprise Bilişim ve Yazılım Hizmetleri ) (“Hostprise”) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. 

Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 10. maddesinden doğan aydınlatma
yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli
müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. Kişilerin / Ziyaretçilerin dikkatine sunarız.
Amacımız veri sorumlusu kimliği, kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaç ve
usulleri, verilerin toplanmasının hukuksal nedenleri, kişisel verilerin kimlere ve hangi
amaçla aktarılabileceği ve veri sahiplerinin hakları konusunda en açık biçimde sizleri
bilgilendirmektir. Bu aydınlatma bildirimi Hostprise ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi
olmak isteyenler, ürün ve hizmetler ile ilgili talep, öneri, şikâyet bildirimlerinde bulunmak
amacıyla web sitesini ve çağrı merkezini kullanan gerçek kişiler, müşteri ve müşteri
adayı, tedarikçiler, çalışan adayı, eski çalışanlar, alt işveren ve alt işveren çalışanları,
Hostprise iş ortakları veya kurumsal müşteri temsilcileri açısından geçerlidir.
1. Hostprise’un kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?
Kişilerin, özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde
sakınca bulunan verilerinin hukuken korunması için, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe
girmiştir. Yürütülen tüm iş süreçlerinde işlenen tüm veriler bu kapsamda
değerlendirilerek kişisel veri olarak kabul edilmekte ve yasa gereği koruma altına
alınmaktadır.
Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kanuna bağlı ikincil
düzenlemelere uygun biçimde, özel hayatın gizliliği ve temel hak ve hürriyetlere saygı
ilkesi çerçevesinde toplanan kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişiminin önlenmesi ve
muhafazasının sağlanması amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması
konusunda azami özen göstermektedir.
2. Hostprise Kişisel Verileri Hangi Amaçla İşliyor ve Kullanıyor?
Hostprise, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek,
saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek,
sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.
Kişisel verilerinizin işlenme ve kullanılma amaçları şu şekildedir;
– Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,
– İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
– İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
– Ticari ilişkilerin yürütülmesi,
– Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili
maddeleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa
etmek,
– Hizmet kalitesinin arttırılması,
– Sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası,
– Veri sahipleri ile iletişim kurulabilmesi,
– Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve
belgeleri düzenlemek,
– Açık rızanız olması halinde dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine
yönelik özel reklam, kampanya ve diğer promosyon faaliyetlerini kurgulamak, elde edilen
veriler doğrultusunda müşteri ” “sınıflandırma” çalışmalarını yapmak, anket ve tele satış
uygulamaları, veri madenciliği ve istatistiksel analizler yapabilmek,
– Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
– Ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması,
– Müşteri edinimi, risk analizi, müşteri ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler
yapılabilmesi,
– Risk analizi, iç denetim, raporlama, pazar araştırması ve profilleme çalışmalarının
yürütülmesi,
– İş başvurularının değerlendirilmesi ve bu kapsamda insan kaynakları süreçlerinin ve
istihdam politikalarının yönetebilmek,
– Bülten ve davetiye gönderimi,
– Hostprise’a ait iş yerinin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,
– KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan
haklarımızı kullanabilmek.
3. Kişisel Verileriniz 3. Kişilere Aktarılıyor mu?
Kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kişisel veri sahiplerinin açık rızası
çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak kişisel veri sahiplerinin onayı olmaksızın
kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal
yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu
kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, Hostprise, faaliyetlerimizi
yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, ve sizlere daha
iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama
faaliyetleri kapsamında çalışmakta olduğumuz şirketlerle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü
kişiler ve ilgili iş ortaklarımızla açık rızanız doğrultusunda veya mevzuat hükümleri
doğrultusunda paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli
güvenlik önlemleri alınmaktadır.
4. Hostprise kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?
Hostprise ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim
kanallarına ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve
farklılaşabilmektedir. Hostprise tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer
mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, mobil
uygulamalar, santral, çağrı merkezi, güvenlik/danışma ofisleri kapsamındaki ticari
alanlar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki
kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları
kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari
faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme,
talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen
hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle
kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır.
Bu kapsamda kişisel verileriniz, Hostprise adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler
tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda
belirtilen yöntemlerle toplanabilir;
– Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
– İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal
ağlar,
– İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime
geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
– Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil
uygulamalarımız,
– Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş
olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
– Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında
şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
– Çalışanlarımız, müşteri hizmetleri kanallarımız,
– Sosyal medya kanalları, arama motorlarının kullanımı,
– Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar,
teklifler,
– Hostprise tarafından gerçekleştirilen fuar, etkinlik, pazar araştırması gibi faaliyetlere
katılım sağlayan katılımcılardan elde edilen bilgiler ile basın yayın organları, yerel
yönetim mensuplarının web siteleri, Hostprise’a ait blog, yarışma, anket, oyun, kampanya
ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden elde edilen bilgiler,
– Çalışan adaylarının özgeçmiş bilgilerinin elden teslimi veya elektronik formatta beyan
ettiği her türlü kişisel veri, insan kaynakları alanında faaliyet gösteren firmalar aracılığı ile
elde edilen temel kişisel iletişim bilgileri, geçmiş iş deneyimi, yetenek ve becerileri,
referans bilgileri,
– Telefon görüşmeleri, e-posta yazışmaları gibi her türlü iletişim kanalı üzerinden Hostprise
ürünlerini kullanan müşteri ile Hostprise ürünlerini kullanacak olan müşteri adaylarına ait
temel iletişim bilgileri.
5. Kvkk Kapsamında Veri Sahibinin Sahip Olduğu Haklar Nelerdir?
KVKK uyarınca Hostprise’a başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklarınızı
kullanabilirsiniz:
– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
– Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
– Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
Bu kapsamda Hostprise’a iletilen talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;
Banu ÇOLAK (Hostprise Bilişim ve Yazılım Hizmetleri ) Balgat Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:36/6 ÇANKAYA – ANKARA adresine noter kanalı ile iletebilir veya kimliğiniz ile birlikte şahsen teslim
edebilir,
Şirket nezdinde kayıtlı ve bilinen e-posta adresiniz ile mail atabilir,
Ya da info@hostprise.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
6. Hostprise’a kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?
Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@Hostprise.com.tr
adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.